Serveis

Centre de dia

El nostre centre de dia és una alternativa d’atenció quotidiana, generalment prèvia a l’ingrés de l’usuari en el centre. En aquest servei es cobreixen les necessitats diàries de l’usuari, formant part aquest, de totes les activitats i rutines diàries del centre.
La persona que accedeix al centre de dia, gaudirà de tots els serveis i atencions que precisi, retornant al seu domicili per dormir.

S.A.D (Servei Atenció Domiciliaria)

Aquest servei inclou tot un conjunt de recursos destinats a donar suport i atenció a la persona en el seu propi domicili. L’atenció a domicili permet una prolongació de la permanència de l’avi en la seva casa, en el seu entorn. Des d’aquest servei atenem aquestes necessitats de l’avi:
Servei d’atenció personal: (Higiene i cures de la persona, ajuda físico-motriu, mobilitzacions, preparació de les menjades, control de la medicació, companyia…)
Servei d’atenció en el domicili: (Manteniment de l’entorn de la persona, compres, tenir cura de la roba, detectar situacions de risc en la casa, detectar riscs de possibles caigudes a casa…)
Servei d’integració en l’entorn: (Desplaçaments fora del domicili, activitats per el manteniment de les facultats cognitives, facilitació de les relacions familiars…)