Serveis

Serveis especialitzats

A partir d’una primera valoració de tot el nostre equip interdisciplinari, es tindran en compte les característiques concretes dels nostres residents, la valoració es portarà a terme des del punt de vista cognitiu-afectiu, funcional i atenent les necessitats i interessos de la persona. Un cop realitzada la valoració inicial s’integrarà als residents dins dels grups i dinàmiques adequades, sempre respectant la dignitat de la persona i buscant el benestar del resident.

-Tallers d’estimulació cognitiu-afectiva
-Programes de psicointervenció
-Musicoteràpia
-Psicomotricitat i activació
-Manteniment motriu
-Relaxació
-Teràpia funcional
-Reeducació i entreteniment de les activitats diàries
-Tallers ocupacionals
-Manualitats i laborteràpia
-Activitats recreatives
-Rehabilitació
-Fisioteràpia.

Centre de dia

El nostre centre de dia és una alternativa d’atenció quotidiana, generalment prèvia a l’ingrés de l’usuari en el centre. En aquest servei es cobreixen les necessitats diàries de l’usuari, formant part aquest, de totes les activitats i rutines diàries del centre.
La persona que accedeix al centre de dia, gaudirà de tots els serveis i atencions que precisi, retornant al seu domicili per dormir.

S.A.D (Servei Atenció Domiciliaria)

Aquest servei inclou tot un conjunt de recursos destinats a donar suport i atenció a la persona en el seu propi domicili. L’atenció a domicili permet una prolongació de la permanència de l’avi en la seva casa, en el seu entorn. Des d’aquest servei atenem aquestes necessitats de l’avi:
Servei d’atenció personal: (Higiene i cures de la persona, ajuda físico-motriu, mobilitzacions, preparació de les menjades, control de la medicació, companyia…)
Servei d’atenció en el domicili: (Manteniment de l’entorn de la persona, compres, tenir cura de la roba, detectar situacions de risc en la casa, detectar riscs de possibles caigudes a casa…)
Servei d’integració en l’entorn: (Desplaçaments fora del domicili, activitats per el manteniment de les facultats cognitives, facilitació de les relacions familiars…)

Instal·lacions i àrees basiques del centre

Servei mèdic, servei de psicologia, fisioterapeuta, equip gerocultor, treballadora social, monitor sociocultural, terapeuta ocupacional, salons socials, cuina pròpia, menjador, bugaderia, perruqueria, gimnàs.